امروز: دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۷

کلام رهبر

مقام معظم رهبری(مدظله العالی): يكي از خطرهاي جدائي دين از سياست همين است كه وقتي سياست از دين جدا شد، از اخلاق جدا خواهد شد، از معنويت جدا خواهد شد.

امام هادي عليه‌السلام : «براي خداوند بقعه‌هايي است که دوست دارد در آنها به درگاه آو دعا شود و دعاي دعاکننده را به اجابت رساند، و حائر حسين عليه السلام يکي از آنها است.»
خانه

 

كتاب های حجت السلام دکتر نبویان که  تا کنون چاپ شده است:

 

ا- حق و چهار پرسش بنيادين
 
(در مورد معناي حق، انواع حق، اعتباري يا تكويني بودن حق و تلازم حق و تكليف)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
2- تاريخچه و مفهوم حق
 
(معناي حق نزد متفكرين غربي و اسلامي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3- جستارهايي در باب دين و دنياي مدرن
 
(در مقام بيان مولفه‌هاي اساسي مدرنيته و  تفاوت آن با انديشه اسلامي است. مقالاتي چون: پارادكس اسلام مدرن، اومانيسم، ليبراليسم، سكولاريسم، دين سكولار، فمينيسم، علم گرايي، اعتبار تئوري هاي علمي، تجربه ديني و وحي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- شمولگرايي
 
(نقد بر كتاب صراط هاي مستقيم عبدالكريم سروش)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- راه و بيراه
 
( خلاصه يا مباحث شمولگرايي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- پلوراليزم ديني
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- سروش مغالطات
 
(بيان بخشی از مغالطات عبدالكريم سروش)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8- مغالطات ژورناليستي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9- سير مطالعات مباحث اعتقادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10- چیستی حق
(معنا وحقیقت اعتبار، معنای تکوینی، فطری، ذاتی و طبیعی در مسأله حق، لوازم تکوینی و اعتباری بودن حق و آیا حق تکوینی داریم یا نه؟ )