امروز: پنجشنبه , ۰۶ آذر ۱۳۹۹

کلام رهبر

عزت و قدرت در سايه‏ ي تقوا و تمسك به قرآن و نترسيدن از غير خدا ممكن است.

امام هادي عليه‌السلام : «براي خداوند بقعه‌هايي است که دوست دارد در آنها به درگاه آو دعا شود و دعاي دعاکننده را به اجابت رساند، و حائر حسين عليه السلام يکي از آنها است.»
خانه

 

 
پایان نامه هایی که استاد نبویان مشاور یا راهنمای آن ها بوده اند:
 
1- «نقد و بررسي كتاب صراط هاي مستقيم»،  جامعه‌المصطفي العالميه
2- «بررسي مباني معرفت شناسي ليبراليسم جان‌لاك و نسبت آن با مباني معرفت‌شناسي اسلامي از نگاه شهيد مطهري»،  جامعه‌المصطفي العالميه.
3- «وجود ذهني از ديدگاه علامه طباطبائي و شهيد مطهري»،  جامعه المصطفي العالميه
4- «عالم مثال در انديشه سهروردي»،  جامعه المصطفي العالميه
5- «حق و باطل در قرآن كريم از منظر معرفت‌شناسي»،  تربيت مدرس علوم عقلي حوزه علميه قم.
6- «ملكيت تكويني از ديدگاه علامه طباطبایي و علامه مصباح»،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
7- «حقوق طبيعي از ديدگاه علامه طباطبائي و شاگردان (شهيد مطهري، استاد مصباح و آيه‌الله جوادي)»،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
8- «بررسي و تقسيم هوفلد در باره حق،  مقطع»، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
9- «كاركردهاي اجتماعي دين با مقايسه‌هاي آراء علامه طباطبائي و اريك فروم»،  دانشگاه معارف اسلامي
10- «انسان اخلاقي در آموزه‌هاي اسلام و مدرنيته»،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
11- «منشأ الهي حق»،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
12- «مباني نظري انديشه سياسي امام خميني‌ره»،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
13- «اعتباري يا تكويني بودن حق از ديدگاه علامه طباطبائي و شاگردان (شهيد مطهري، استاد مصباح و استاد جوادي)»،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌(ره)
14- «اومانیسم در قرآن از دیدگاه علامه طباطبائی و آیه‌الله مصباح یزدی»، حوزه علمیه قم
15- «اعتبار عقل نزد علامه طباطبائی و مکتب تفکیک»، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
16- «بررسی مبانی فلسفی کثرت‌گرایی در گفتمان سنت‌گرایی»، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)